MOCIÓN RELATIVA Á PROTECCIÓN DAS PERSOAS AFECTADAS POLA COLOCACIÓN MASIVA DE PARTICIPACIÓNS PREFEREN

MOCIÓN RELATIVA Á PROTECCIÓN DAS PERSOAS AFECTADAS POLA COLOCACIÓN MASIVA DE PARTICIPACIÓNS PREFEREN

Nos últimos meses persoas deste concello están denunciado a comercialización irregular de participacións preferentes por parte das entidades financeiras pola falta de transparencia na súa colocación.

As participacións preferentes son un produto de investimento moi complexo, cun risco elevado. Trátase de valores que non teñen liquidez inmediata, para os que non existe garantía sobre o capital investido, onde o consumidor pode ter perdas.

Esa colocación masiva de participacións preferentes tivo como obxectivo a miles  de clientes particulares, non familiarizados cos investimentos financeiros, que non eran informados debidamente das características destes produtos nin dos seus riscos, e en especial da escasa ou nula liquidez e da perpetuidade deste produto. Como resultado deste proceso, ao non comunicar ás persoas interesadas as advertencias necesarias dos riscos que entrañan estes produtos financeiros, as persoas afectadas -na súa maioría aforradores con historial carente de investimentos arriscados, que case sempre rendibilizaran os seus aforros coa contratación de depósitos bancarios ou investimentos simples a determinado prazo fixo- están a comprobar agora, pola negativa das entidades financeiras, a imposibilidade de recuperar o diñeiro investido.

A Comisión do Mercado de Valores (CNMV) advertiu en 2009 que non se trataba dun produto financeiro idóneo para a colocación no tramo comerciante polo miúdo, entre pequenos e medianos aforradores. Con todo, durante 2010 e 2011 continuaron estas emisións como forma de mellorar os cocientes de solvencia das entidades financeiras, sen cumprirse a normativa de protección de consumidores de produtos financeiros, que no caso de clientes minoristas concrétanse na realización de tests personalizados de conveniencia co fin de asegurar se responde as necesidades e características dos clientes destinatarios.

A presente moción pretende esixir das autoridades competentes, tanto da Xunta de Galiza -dado que moitas emisións foron emitidas polas extintas caixas de aforro antes da súa conversión en Nova Galicia Banco-, como do Goberno do Estado,  que proporcionen unha solución satisfactoria ao problema descrito da colocación de participacións preferentes entre pequenos aforradores, que debe pasar pola devolución íntegra do nominal investido nestes títulos sen rebaixa de ningún tipo e, con vistas ao futuro, pola observancia estrita da normativa de protección de consumidores de produtos financeiros.