O BNG de Redondela esixe a limpeza dos entullos do entorno do Río Pexegueiro

Imaxe do entorno das Obras
Imaxe do entorno das Obras

Xoán Carlos González Campo, con D.I. , veciño de Redondela, e con enderezo, a efectos de notificación en Praza da Constitución,1 C.P. 36800

EXPOÑO: Con motivo da realización da derradeira fase das obras de diversas infraestructuras deportivas a carón do Paseo do río Pexegueiro, a empresa responsábel de construír as Pistas de Pádel, botou restos de refugallo, cascallos de obra a carón das pistas de tenis. Dado que este espazo de esparcemento e lecer, mais tamén de recuperación dos últimos restos da Marisma de Redondela, ademáis de tratarse de material que debe ser tratado mediante os mecanismos e procedementos axeitados.

SOLICITO que o alcalde de Redondela exixa á empresa constructora das pistas de pádel, para que retire este vertedoiro ilegal no Paseo do Pexegueiro, procedendo ao tratamento axeitado do refugallo alí verquido.

Asdo.  Xoán Carlos González

Redondela, 12 de setembro de 2016

 

Resposta do Concello de Redondela:

Expediente nº: 4661/2016 Destinatario: Grupo municipal do BNG Procedimiento: SOLICITUDES DE INFORMACIÓN GRUPOS MUNICIPAIS En relación coa súa solicitude de data 13768 de data 13/09/2016 segundo a que “solicita que o alcalde de Redondela esixa á empresa construtora das pistas de pádel que retire este vertedoiro ilegal no Paseo do Peixegueiro, procedendo ao tratamento axeitado do refugallo alí vertido” Informado este departamento pola Secretaría xeral do Concello de que as referidas obras están sendo realizadas pola Deputación provincial de Pontevedra, no marco das obrigas contraídas coa sinatura o 28/11/2014 do Convenio para o proxecto “Fase III do Complexo Polideportivo Santa Mariña. Redondela”, rexistrado co número 164 (expte. 838/2016 de Gestiona) que na súa base Terceira di: “A Deputación provincial de Pontevedra procederá polo medio de contratación mais adecuado o encargo que comprende as obras relativas á instalación de pistas de pádel abertas, vestiarios, instalacións complementarias e zona de aparcamento do complexo deportivo Sta. Mariña.” En data 16/09/2016 este departamento contacta co director da obra, que realiza unha vista de control o día 19/09/2016 a partir da que se adoptan as medidas precisas para a total limpeza da zona e o procedente tratamento residual do vertido. (documento datado e asinado electronicamente na marxe) 

O BNG de Redondela esixe a limpeza dos entullos do entorno do Río Pexegueiro