Sobre o estado dos viais municipais.

Sobre o estado dos viais municipais.

Na xuntanza do Consello Parroquial de Reboreda, celebrada o 15 de marzo solicitei que por parte do departamento correspondente se procedera á limpeza dos viais públicos que comunican esta parroquia co centro urbano, sen que ata o momento se levara a cabo, o que supón un agravamento da situación de abandono dos referidos viais.

Por poñer un exemplo, no vial que trancorre a carón do Pazo de Pousadouro, utilizado por moitas persoas ao longo do día, pódese comprobar como a maleza invade as beiras e  a vexetación que sobresae dos muros é tan abondosa que se tropeza con ela. Isto supón un risco para os peóns que teñen que invadir a calzada dun vial polo que circula un número importante de vehículos a determinadas horas do día.

Por estes motivos, Cecilia Pérez Orge, concelleira do GM do BNG

SOLICITA:

-         Que se proceda de inmediato á limpeza dos viais municipais e se solicite das outras administracións con competencias neste tema ( Deputación, Fomento, Xunta …) a inmediata limpeza dos viais correspondentes.

-         Que se contacte cos propietarios/as das fincas que dan a viais públicos e se lle recorde a obriga que teñen de manter en perfecto estado  os muros de peche e que procedan á limpeza dos mesmos.

REDONDELA 12 DE XUÑO DE 2012

 

ASDO: CECILIA PÉREZ ORGE

Sobre o estado dos viais municipais.